Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten of omissies in voorkomen. De in het project samenwerkende organisaties: LHV Landelijke Huisartsen Vereniging, VHN Vereniging Huisartsenposten Nederland, NVDA Nederlandse Vereniging van DoktersAssistenten, FNV Zorg en Welzijn, NVvPO, CNV Publieke Zaak, CNV Zorg en Welzijn, wijzen er nadrukkelijk op dat aan de inhoud van de website of aan dergelijke fouten c.q. omissies geen rechten kunnen worden ontleend.

De Arbocatalogus voor de huisartsenpraktijken en huisartsenposten is ontwikkeld met het doel werkgevers en werknemers in deze sectoren in staat te stellen om tot een goede invulling van het eigen arbobeleid te komen binnen de kaders van de Arbowet. Deze Arbocatalogus is getoetst door de Inspectie SZW. Dat betekent dat in algemene zin de in deze Arbocatalogus genoemde arbonormen en oplossingen voor arborisico’s voldoen aan de wettelijke vereisten en aan de stand der techniek op het moment waarop deze Arbocatalogus is getoetst. Huisartsenpraktijken en huisartsenposten die van deze Arbocatalogus gebruik maken blijven niettemin volledig zelf verantwoordelijk voor het eigen arbobeleid. Bij voorkeur op basis van de door de huisartsenpraktijk of huisartsenpost zelf uit te voeren RI&E en het zelf op te stellen plan van aanpak, met daarin opgenomen praktisch toepasbare oplossingen, al dan niet ontleend aan deze Arbocatalogus.

De in het project samenwerkende organisaties zoals hierboven genoemd zijn niet aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt en deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs hun visie. Het materiaal op deze website mag worden gedownload, gekopieerd of gebruikt, met bronvermelding, tenzij anders vermeld staat.