Branche RI&E

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u de veiligheids- en gezondheidsrisico's van uw medewerkers in kaart. De Arbowet verplicht elke werkgever met personeel om een RI&E uit te voeren en actueel te houden.

Branche RI&E

Voor de huisartsenpraktijken is door de LHV een branche RI&E gemaakt. Het gebruik van de ‘RI&E Huisartspraktijk’ levert u de volgende voordelen op:

  • Besparing: de RI&E Huisartspraktijk is gratis. Uitvoering van een RI&E door een arbodienst kost geld.
  • Sneller en eenvoudiger: De RI&E is toegespitst op specifieke arbeidsomstandigheden binnen de huisartspraktijk. Door draagvlak bij werkgevers en werknemers is een ‘lichte toetsing’ mogelijk.
  • De RI&E levert zich op branche gerelateerde arbo-knelpunten. De LHV ontwikkelt vervolgens oplossingen op brancheniveau in de arbocatalogus.

Via bovenstaande link opent u op de website van de LHV de pagina die gaat over de RI&E. LHV-leden kunnen hier inloggen en onder het menu applicaties naar de erkende branche RI&E gaan.

De huisartsenposten hebben nog geen branche RI&E. Voor huisartsenposten wordt deze het komend jaar ontwikkeld. Tot dat moment kan gebruik gemaakt worden van de 'RI&E Huisartspraktijk' of kan worden gekozen voor een ander instrument om de RI&E uit te voeren. Zie bijvoorbeeld www.rie.nl.

Actueel
De RI&E moet regelmatig worden aangepast. In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Uitgangspunt is dat de RI&E actueel dient te zijn. Een RI&E moet bijgesteld en opnieuw getoetst worden als op in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost iets veranderd in de werkmethoden, de werkomstandigheden of bij technische innovaties.

Het plan van aanpak (PVA)
Het PVA is een verplicht onderdeel van de RI&E, waarin wordt benoemd binnen welke termijn maatregelen worden genomen en wat deze maatregelen opleveren.

Toetsen
Organisaties met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E laten toetsen. Organisaties die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen. Organisaties met ten hoogste 25 werknemers die voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van een door het Steunpunt-RI&E erkend RI&E-instrument (zoals die van LHV), hoeven hun RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst/arbodeskundige. Het betreffende bedrijf moet, om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van toetsing, wel vallen onder de branche waarvan het RI&E-instrument gebruikt wordt.

Op www.rie.nl kunt u hier meer informatie over vinden.