Naaldcontainers

Beschrijving oplossing: 

Het toepassen van veilige naaldsystemen is verplicht. Dit zijn naaldsystemen met ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme. Ook recappen is verboden. Gebruikte naalden moeten altijd direct in een speciaal voor dit doel ontworpen afvoercontainer worden gedeponeerd. Dit geldt niet alleen voor naalden die gebruikt zijn om bloed af te nemen, maar ook voor naalden die gebruikt zijn voor intramusculaire of subcutane toediening, bijvoorbeeld de toediening van insuline.

Daarnaast gelden de volgende regels bij het werken met naalden:

  • bij bloedafname via vingerprik werkt u met handschoenen aan of met een 'no touch' techniek.
  • bij bloedafname draagt u handschoenen, tenzij u een gesloten afnamesysteem (bijvoorbeeld een vacuümsysteem) gebruikt.
  • naalden mogen niet worden gebogen, afgebroken of anderszins worden gemanipuleerd.

Naaldcontainers zijn de enig toegestane depots voor gebruikte naalden en andere kleine scherpe voorwerpen. De naaldcontainers moeten voldoen aan de gestelde eisen:

  • vervaardigd van hard plastic.
  • hebben een voorziening waarmee de naald van de spuit of naaldhouder gescheiden kan worden, zonder dat de naald met de handen wordt aangeraakt.
  • zodanig afsluitbaar dat ze niet open kunnen gaan en niet heropend kunnen worden.
  • ondoordringbaar voor naalden.
  • lekdicht.

Containers die een UN-keur hebben voldoen aan deze eisen. Zorg dat naaldcontainers in ruime mate aanwezig zijn. De afstand die u met een gebruikte naald aflegt moet zo klein mogelijk zijn. Vervang de naaldcontainers regelmatig. De naaldcontainers mogen niet te vol worden gedaan, dus mogen ze niet worden gevuld boven de, op iedere naaldcontainer, aangegeven lijn. Gebruikte naaldcontainers worden beschouwd als afval met infectierisico en worden dienovereenkomstig afgevoerd en verwerkt.

Oplossing voor arborisico: 

Infectiepreventie

Minimum eisen: 

Er moet een hygieneprotocol zijn.

Tips: 

Maak duidelijke afspraken over het naleven van het hygienebeleid.

Relevante wet- en regelgeving: 
  • Arbobesluit artikel 4.87a
  • Arbobesluit artikel 4.97

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Succes- en faalfactoren: 

Iedereen moet zich bewustzijn van de risico's van het niet naleven van het hygienebeleid en moet onderdeel zijn van de organisatiecultuur. Besteed periodiek aandacht aan het hygienebeleid en scherp regels periodiek aan om het levend te houden met inbreng van een ieder.

Randvoorwaarden: 

De handelswijze moet bekend zijn bij de medewerkers die risico lopen op accidenteel bloedcontact.

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming verplicht
Datum oplossing geplaatst: 
24 januari 2016
Trefwoorden: 
prikaccidenten
naaldcontainer
accidenteel bloedcontact
protocol
prikwond
snijwond
bijtwond