In geval van nood

Een brand, een bedrijfsongeval of een lekkage van gevaarlijke stoffen kan escaleren tot een bedreigende situatie. Dit is een situatie die een gevaar oplevert voor de praktijk of de post, de medewerkers, de patiënten, het milieu en/of de omgeving.

Arborisico's

Een calamiteit zoals brand, kan zomaar optreden, ook als de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Daarom hanteren de landelijke en de gemeentelijke overheden strenge voorschriften.
Om brand te voorkomen zijn er diverse bouwkundige eisen. Voor een snelle ontruiming bij brand of gevaar en brandbestrijding zijn er bouwkundige- en inrichtingseisen. Naast het treffen van bouwkundige voorzieningen en het beschikbaar stellen van voldoende noodvoorzieningen moeten er organisatorische afspraken worden gemaakt omtrent bedrijfshulpverlening. Mensen die in een brandgevaarlijke omgeving werken moeten alle risico’s kennen en de regels voor veilig werken.

Wettelijk kader

De Arbowet stelt eisen waaraan een gezonde en veilig werkomgeving moet voldoen. Deze eisen gelden ook voor de huisartsenpraktijk en huisartsenpost. In dit hoofdstuk is de Arbowetgeving opgenomen die relevant is in geval van nood. De Arbowet is een kaderwet, nadere uitwerking van deze wetgeving staan in het Arbobesluit en de Arboregeling. De eisen uit het Arbobesluit en de Arboregeling zijn meestal specifiek geformuleerd. De naam en de titel van het betreffende artikel van het Arbobesluit en de Arboregeling wordt hier kort weergegeven. In enkele steekwoorden wordt vervolgens per artikel de inhoud van het Arbobesluit en de Arboregeling weergegeven.

Op de website van de overheid zijn de volledige teksten van de arbowet, het arbobesluit en de arboregeling te vinden.

Arbowet
Arbowet artikel 3 Arbobeleid
Aangegeven is dat er arbobeleid op een aantal specifiek genoemde onderwerpen gevoerd moet worden.

Arbowet artikel 15 Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening
Elke bedrijf moet regelen dat er deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV) in het bedrijf aanwezig is.

Arbobesluit
Arbobesluit artikel 3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen
In een gebouw moeten voldoende vluchtwegen en nooduitgangen aanwezig zijn.

Arbobesluit artikel 3.7 Velig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
Vluchtwegen en nooduitgangen worden altijd vrij gehouden en zijn gemarkeerd en verlicht als de verlichting uitvalt.

Arbobesluit artikel 3.8 Brandmelding en brandbestrijding
Er zijn in het bedrijf brandbestrijdingmiddelen en – indien nodig- voorzieningen voor brandmelding.

Arbobesluit artikel 3.9 Noodverlichting
Op plaatsen waar gewerkt wordt en extra grote risico’s ontstaan als de verlichting uitvalt, moet noodverlichting aanwezig zijn.

Arbobesluit artikel 3.25 Eerste-hulpposten
In het bedrijf is een eerste hulp uitrusting aanwezig, voorzien van een markering.

Beleidsvoering

In uw huisartsenpraktijk of huisartsenpost dient Arbobeleid ten aanzien van calamiteiten gevoerd te worden. Elke werkgever is verplicht preventief beschermende maatregelen te treffen, een beleid op te stellen en medewerkers voor te lichten over de risico's in geval van calamiteiten waaraan ze kunnen worden blootgesteld. Om hier invulling aan te geven is een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) noodzakelijk.

In de risico-inventarisatie worden, naast alle andere arbeidsrisico's die voorkomen in de organisatie, ook alle thema’s geïnventariseerd en de mate van risico vastgesteld. Voor het uitvoeren van deze inventarisatie zijn verschillende methoden beschikbaar. De risico-inventarisatie kan onderdeel uitmaken van een algemene RI&E of periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek. Aan de hand van de resultaten kan besloten worden om een diepgaand onderzoek uit te voeren. Aan de hand van de geïnventariseerde risico’s worden oplossingen gekozen. Geschikte oplossingen zijn te vinden in deze Arbocatalogus.

In het plan van aanpak bij de RI&E wordt aangegeven welke oplossingen en wanneer de oplossingen ingevoerd worden. Gebruik de oplossingen vanuit deze website voor het opstellen van uw plan van aanpak.

Kijk onder het thema Branche RI&E voor meer informatie over de uitvoering van de RI&E in uw praktijk of op uw post.

Verder is het belangrijk aandacht te besteden aan:

Om de risico’s op calamiteiten in uw huisartsenpraktijk of -post te beheersen is arbobeleid nodig. In het arbobeleid wordt aandacht besteed aan in ieder geval de volgende onderwerpen:

1. De verplichte Risico inventarisatie- en evaluatie uitvoeren
Voor elke huisartsenpraktijk of -post moet een RI&E zijn uitgevoerd. Voor meer informatie, klik hier.

2. Goed bedrijfspand
Door bij de bouw, verbouw en onderhoud van het bedrijfspand van de huisartsenpraktijk of huisartsenpost te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit is automatisch geregeld dat de brandveiligheid en ontvluchtingmogelijkheden in orde zijn. De eisen uit de Arbowet en het Bouwbesluit voor bouwkundige onderwerpen zijn identiek.

3. Goede inrichting
Zorg ervoor dat het bedrijfspand van de huisartspraktijk of huisartsenpost correct is ingericht ten aanzien van noodvoorzieningen, zoals vluchtwegverlichting, noodverlichting, brandblusser, niet –versperde nooduitgangen, EHBO doos etc.

4. Voorlichting en instructie aan de medewerkers
Medewerkers moeten weten hoe zij bij brand en calamiteiten moeten handelen. Dit gaat dan voornamelijk om kennis over de vluchtroutes en inschakelen van de BHV-er en de hulpdiensten.

5. BHV-er
In elke praktijk of post moet een BHV-er aanwezig zijn. Zorg dat er voldoende medewerkers zijn die tot BHV-er zijn opgeleid, zodat er altijd tenminste één aanwezig is of maak hierover goede afspraken met andere bedrijven in de buurt. Besteed extra aandacht aan de momenten dat medewerkers alleen aanwezig zijn in de praktijk of op de post.

Daarnaast wordt aangeraden om van alle risico-onderwerpen zoals deze naar voren komen uit uw RI&E de afspraken te beschrijven in uw arbobeleid, passende bij uw praktijksituatie.

Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossingArbeidshygiënische Strategie
Noodvoorzieningen
Noodvoorzieningen - bouwkundigCollectieve bescherming verplicht
 
Noodvoorzieningen - losse voorzieningenCollectieve bescherming verplicht
OplossingArbeidshygiënische Strategie
Risico Noodvoorzieningen
Noodvoorzieningen - bouwkundigCollectieve bescherming verplicht
Noodvoorzieningen - losse voorzieningenCollectieve bescherming verplicht