Preventiemedewerker

Oplossing status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Beschrijving oplossing: 

De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:

 • arbomaatregelen (mede) uitvoeren; 
 • de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging adviseren over arbomaatregelen;
 • de risicoinventarisatie en -evaluatie en het plan van aanpak (mede) opstellen en uitvoeren.

Daarnaast geeft de preventiemedewerker voorlichting geven aan zijn collega’s over arbeidsomstandigheden (veilig en gezond werken) en assisteert/begeleidt hij de inspecteur van de Inspectie SZW als deze eventuele arbeidsongevallen onderzoekt. De preventiemedewerker is de spin in het web van de arbeidsomstandigheden. Er kan overigens voor worden gekozen om de preventietaken over meerdere medewerkers te verdelen.

Niet ieder bedrijf heeft dezelfde behoeften. Toch is er wel iets te zeggen over de algemene taken en verantwoordelijkheden waar de preventiemedewerker binnen de huisartsenpraktijken en –posten mee te maken heeft. De preventiemedewerker (overlap met bovengenoemde wettelijke taken):

 • verleent medewerking aan het verrichten en opstellen van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) op de huisartsenpraktijk of –post,
 • stelt naar aanleiding van de uitkomsten van de RI&E een Plan van Aanpak (PVA) op,
 • voert het PVA uit of laat dit uitvoeren,
 • bewaakt de voortgang van het PVA informeert de locatiemanager hierover,
 • geeft voorlichting en instructie aan de (nieuwe) medewerkers op de huisartsenpraktijk of -post over veilig werken en beeldschermwerk in het werkoverleg en individueel,
 • adviseert de ondernemingsraad, locatiemanager en medewerkers gevraagd en ongevraagd,
 • actualiseert het BHV-plan en houdt deze bij,
 • organiseert jaarlijks ontruimingsoefeningen of bewaakt dat deze oefening(en) worden georganiseerd,
 • voert periodiek een veiligheidscontrole uit (controle brandblusmiddelen, nooduitgangen, EHBO-doos en veiligheidsrisico’s m.b.t. agressie en geweld),
 • bewaakt dat keuringen en onderhoud wordt uitgevoerd m.b.t. elektrische apparaten, noodverlichting en medische apparatuur,
 • signaleert knelpunten op het gebied van veiligheid en ‘ongewenst gedrag’ en rapporteert hierover aan de locatiemanager,
 • registreert meldingen van (bijna)-ongevallen en meldt deze bij de coördinerend preventiemedewerker,
 • zorgt ervoor dat de protocollen op het gebied van veiligheid, zoals bijvoorbeeld het protocol ‘prikaccidenten’ en protocol ‘agressie’ bekend zijn bij de medewerkers,
 • draagt zorg voor de juiste inrichting/meubilair van de werkplek,
 • indien van toepassing: voert regelmatig overleg met collega-preventiemedewerkers.

Elke praktijk of post kan het takenpakket afstemmen op de eigen risico’s voortkomend uit de RI&E en de eigen organisatie.

Het noodzakelijke kennisniveau van de preventiemedewerker komt voort uit de arborisico’s die geconstateerd worden in de RI&E. Dit kan per huisartsenpraktijk of –post verschillen. Wel is het raadzaam dat de preventiemedewerker kennis heeft van de prioritaire risico’s in de sector, zoals beschreven staan in de Arbocatalogus:

 • Kennis van de werkplekinrichting van de balies en beeldschermwerkplekken.
 • Kunnen herkennen van de belangrijkste arbeidsrisico’s (werkdruk en ongewenst gedrag, balie- en beeldschermwerk, omgevingsfactoren (geluid, verlichting en klimaat), gevaarlijke stoffen en prik- bijt-, snij- of spatincidenten).
 • Kunnen benoemen van voorstellen tot verbetering in het Plan van Aanpak. * Kunnen meewerken aan uitvoering van maatregelen.
 • In staat zijn om individuele werknemers aan te spreken op houding en gedrag met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheid.
Oplossing voor arborisico: 

Basisafspraken over arbo.

Minimum eisen: 

De preventiemedewerker is een eigen medewerker, en zal naast zijn normale werk tijd en ruimte moeten krijgen om de taken van preventiemedewerker uit te voeren.

Tips: 
 • Het noodzakelijke kennisniveau van de preventiemedewerker komt voort uit de RI&E: dat betekent dat de preventiemedewerker kennis moet hebben over de risico’s die in de RI&E zijn herkent.
 • Bij praktijken of posten met minder dan 25 werknemers mag de werkgever (meestal de huisarts) zelf de taken van de preventiemedewerker uitvoeren.
 • De taken van de preventiemedewerker mogen ook over meerdere werknemers verdeeld worden.
Relevante wet- en regelgeving: 
 • Arbowet artikel 13

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep.  

Bronnen/achtergrondinformatie: 
 • Personeelshandboek LHV: 
  • Arbeidsomstandigheden: veilig, gezond en prettig werken;
  • Risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E); 
  • Preventiemedewerker; 
  • Arbodienst.
 • Arbo Informatieblad 44 De Preventiemedewerker (SDU Uitgevers)
Succes- en faalfactoren: 

Kies als preventiemedewerker een medewerker die interesse heeft in het onderwerp “arbo”.

Randvoorwaarden: 
 • De preventiemedewerker heeft voldoende tijd en ruimte om de taken goed uit te voeren. Maak afspraken over de tijdsbesteding en de benodigde middelen. 
 • De gelegenheid krijgen om zelfstandig en onafhankelijk te kunnen werken.
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming verplicht
Datum oplossing geplaatst: 
7 maart 2016
Trefwoorden: 
Preventiemedewerker
RI&E
RIE
risico-inventarisatie en -evaluatie
voorlichting
adviseren
plan van aanpak