Organisatie en functieverdeling

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Beschrijving oplossing: 

Als de organisatie van het werk het voor een medewerker onmogelijk maakt om te voldoen aan de gestelde eisen, kan dit werkdruk veroorzaken. Het gaat hierbij om de inrichting van werkprocessen, de regeling van werk- en rusttijden en de cultuur van de organisatie. Bovendien hebben de werknemers onvoldoende mogelijkheden de problemen die werkdruk veroorzaken, op te lossen. Ze hebben een gebrek aan regelmogelijkheden. Om een efficiënte en motiverende werksituatie te krijgen is een goede organisatievorm en optimale werkverdeling in de praktijk of op de huisartsenpost nodig. Een grote en gevarieerde praktijk of huisartsenpost heeft vaak een complexere organisatiestructuur dan een kleine praktijk of post. De organisatiestructuur en functieverdeling is maatwerk: maak een keuze die past bij het bedrijfsproces en de bedrijfsstrategie, en aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de medewerker.

De basis voor de organisatiestructuur is de taakverdeling binnen de organisatie. Mogelijke modellen van taakverdeling zijn:
 • naar hiërarchie: top, (middenkader) en werkvloer;
 • aansturing en medewerkers naar bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld balie, apotheek, etc.);
 • naar specialisme: een huisarts stuurt een aantal medewerkers aan die voor hem of haar werkt.
 
In alle gevallen kan de aansturing door een huisarts plaatsvinden, maar kan ook zijn uitbesteed aan een manager of huisarts/manager die de personeelstaken in portefeuille heeft. Functies binnen een huisartsenpraktijk / huisartsenpost zijn:
 • huisarts (zelfstandig of in loondienst);
 • doktersassistent;
 • apothekersassistent;
 • praktijkondersteuner (POH);
 • POH GGZ.

De functies en het bijbehorende takenpakket binnen deze functies moeten duidelijke omschrijvingen hebben. Goede communicatie tussen huisarts/manager en de medewerkers over hun functioneren is belangrijk. Medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht en krijgen terugkoppeling op hun functioneren.

Oplossing voor arborisico: 

Werkdruk.

Minimum eisen: 
 • Alle functies en het bijbehorende takenpakket moeten duidelijk zijn omschreven.
 • Met alle medewerkers vindt periodiek communicatie plaats over hun functioneren.
Andere voordelen bij toepassing oplossing: 
 • Er ontstaat overzicht van wie waarvoor verantwoordelijk is. Duidelijkheid over TBV kan bijdragen aan het verlagen van de ervaren werkdruk.
 • Iedereen (huisartsen en medewerkers) kan worden aangesproken op het aldanniet uitvoeren van de taken.
Tips: 

Gebruik de functieomschrijvingen uit de Handleiding Functiewaardering Huisartsen, behorend bij de CAO Huisartsenzorg die te vinden is op de website van de SSFH.

Relevante wet- en regelgeving: 
 • Arbowet artikel 3 lid 2
 • Arbobesluit artikel 2.15

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Bronnen/achtergrondinformatie: 
Succes- en faalfactoren: 
 • Goede functieomschrijvingen zijn een voorwaarde voor een goede organisatiestructuur waarin men elkaar kan aanspreken op de taken, verantwoordelijkheden en behoegdheden.
Randvoorwaarden: 
 • Goede functieomschrijvingen.
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronaanpak vrijblijvend
Datum oplossing geplaatst: 
4 januari 2016
Trefwoorden: 
functie-inhoud
functieverdeling
functie-indeling
hiërarchie
terugkoppeling
bedrijfsprocessen
functioneringsgesprek
beoordelingsgesprek