Voorlichting en instructie (in het werkoverleg)

Beschrijving oplossing: 

Nieuwe (tijdelijke) medewerkers moeten bij het in dienst treden voorgelicht te worden over risico’s en afspraken in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost. Gebruik hiervoor eventueel een introductiechecklist. De risico's kunnen vanuit de RI&E in deze instructielijst worden opgenomen.
Om ervoor te zorgen dat handreikingen, protocollen en richtlijnen in de praktijk gehandhaafd worden, dienen deze periodiek onder de aandacht gebracht te worden van alle medewerkers. Onderwerpen die minimaal eenmaal per jaar tijdens het werkoverleg besproken kunnen worden zijn: accidenteel bloedcontact, agressie en geweld, gezond beeldschermwerk, werkdruk, seksuele intimidatie, pesten.
Periodieke voorlichting kan prima gecombineerd worden met werkoverleg.

Oplossing voor arborisico: 

Ongewenst gedrag.

Minimum eisen: 

Inventariseer risico’s die verband houden met ongewenst gedrag en tref maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Andere voordelen bij toepassing oplossing: 

Periodieke aandacht voor het onderwerp om het op de agenda te houden.

Tips: 
  • Neem in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers standaard ook de aandacht voor veilig en gezond werken op.
  • Betrek ervaren medewerkers bij het samen stellen en actueel houden van de instructielijst voor nieuwe medewerkers.
  • Laat wisselend een medewerker een casus voorbereiden voor het periodieke werkoverleg. Een casus kan inspelen op een actueel voorval, een risico op het gebied van veilig en gezond werken zijn of juist een zorg-inhoudelijk thema.
Relevante wet- en regelgeving: 
  • Arbowet artikel 3 lid 2 en artikel 8
  • CAO Huisartsenzorg artikel 7 bij- en nascholing van medewerkers.

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Succes- en faalfactoren: 
  • Periodiek werkoverleg moet ingeregeld zijn.
  • Zet veilig en gezond werken standaard op de agenda, ook al is er niets of niet veel nieuws te melden.
  • Afspraken over voorbereiden van het werkoverleg moeten worden nageleefd.
Randvoorwaarden: 

Sluit zoveel mogelijk aan bij de dagelijkse praktijk van de eigen praktijk of post.

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming verplicht
Datum oplossing geplaatst: 
21 januari 2016
Trefwoorden: 
periodiek werkoverleg
werkoverleg
voorlichting
instructie
introductieprogramma
nieuwe medewerkers