Aangifte doen en schade verhalen

Beschrijving oplossing: 

Bij een strafbaar feit in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost dient serieus overwogen te worden aangifte te doen bij de politie. Onder een strafbaar feit wordt verstaan: (dreigingen van) handelingen die de lichamelijke integriteit aantasten en lichamelijk of psychisch letsel kunnen veroorzaken, dan wel levensbedreigend kunnen zijn. Ook het ontvreemden of moedwillig schade toebrengen aan eigendommen valt hieronder. Uitgangspunt bij aangifte is dat de veiligheid van de medewerker blijvend is gewaarborgd. Het gaat hier uitdrukkelijk om het doen van aangifte als je zelf het slachtoffer bent of als je collega dat is. Een uiterste maatregel kan zijn om een patiënt de toegang tot de huisartsenpraktijk of -post te ontzeggen.

Oplossing voor arborisico: 

Ongewenst gedrag.

Minimum eisen: 

Inventariseer risico’s die verband houden met ongewenst gedrag en tref maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Tips: 
  • Maak aangifte doen en schade verhalen onderdeel van de klachtenprocedure in de huisartsenpraktijk / huisartsenpost.
  • Bij schadeverhalen is aangifte doen een voorwaarde.
  • Zoek bij twijfel contact met een andere huisarts of neem contact op met SSFH afdeling juridische zaken.
Relevante wet- en regelgeving: 
  • Arbowet artikel 3 lid 2.

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Bronnen/achtergrondinformatie: 
Randvoorwaarden: 

Klachtenprocedure moet bekend zijn bij de medewerkers.

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Individuele bescherming verplicht
Datum oplossing geplaatst: 
21 januari 2016
Trefwoorden: 
strafbaar feit
schade
schade verhalen
aangifte
ontzegging