Nazorg en opvang na agressie incident

Beschrijving oplossing: 

Het is belangrijk dat u aandacht geeft aan medewerkers die te maken hebben gehad met incidenten. Opvang na een incident met ongewenst gedrag (vaak agressie door een patiënt) door directe collega's kan goed werken. Wel zijn er dingen die je beter wel en beter niet kunt zeggen of doen (klik hier). Soms is (externe) professionele ondersteuning nodig. Zie stroomschema opvang en nazorg.

Via de website van de SSFH kunt u in contact komen met een vertrouwenspersoon. Vertrouwenspersonen hebben beroepsgeheim.
Ook Bureau Slachtofferhulp biedt opvang. Zij bieden echter geen hulp die gericht is op voorkomen van uitval of het bevorderen van snelle re-integratie.

Oplossing voor arborisico: 

Ongewenst gedrag.

Minimum eisen: 
  • Inventariseer risico’s die verband houden met ongewenst gedrag en tref maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
  • Informeer de medewerkers naar de mogelijkheden met betrekking het contact met de vertrouwenspersoon.
Andere voordelen bij toepassing oplossing: 

Nazorg door collega's bevordert het onderling contact en gevoel van saamhorigheid.

Tips: 
  • Een vorm van nazorg na een incident is altijd nodig. Intern door collega's of extern (vertrouwenspersoon). Op de website van de SSFH vindt u de mogelijkheden bij u in de buurt.
  • Streef een sfeer binnen de huisartsenpraktijk of huisartsenpost na waar men zich veilig voelt en waar zowel vrolijke als nare dingen met elkaar gedeeld kunnen worden.
  • Het is aan te raden om periodiek incidenten te analyseren. Alleen door (regelmatig) incidenten te analyseren is het mogelijk om na te gaan of alle afspraken die gemaakt zijn en alle verbeteringen die ingevoerd zijn ook leiden tot het beter omgaan met agressie, het voorkomen van agressie en een veiliger gevoel bij medewerkers. Zo ontstaat er een gezamenlijke verbetercultuur.
Relevante wet- en regelgeving: 
  • Arbowet artikel 3 lid 2
  • Arbobesluit Artikel 2.15.

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Bronnen/achtergrondinformatie: 
  • Nazorg en opvang na agressie en ongewenst gedrag uit Personeelshandboek/Arbeidsomstandigheden/Agressie en ongewenst gedrag.
  • Zie stroomschema Opvang en nazorg.
Succes- en faalfactoren: 

Het wordt aanbevolen om professionele externe ondersteuning door een vertrouwenspersoon beschikbaar te hebben. Bijvoorbeeld via uw arbodienst. Zo nodig kan uw medewerker daar dan direct terecht, mocht de collegiale steun niet voldoende zijn.

Randvoorwaarden: 

Neem voldoende tijd en geef voldoende aandacht aan de medewerker die het incident heeft meegemaakt.

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Individuele bescherming vrijblijvend
Datum oplossing geplaatst: 
21 januari 2016
Trefwoorden: 
nazorg
opvang
agressie
pesten
intimidatie
seksuele intimidatie
discriminatie