Training handelen bij ongewenst gedrag

Beschrijving oplossing: 

Het instrueren van medewerkers over de omgang met ongewenst gedrag is onlosmakelijk verbonden met een gedegen veiligheidsbeleid. Om medewerkers weerbaar te maken tegen ongewenst gedrag is het belangrijk agressie-instructies of -trainingen aan te bieden. Belangrijk is dat deze trainingen periodiek worden herhaald. Neem deze trainingen op in de planning van opleidingen en cursussen. Zie ook de Training gesprekstechnieken.

Op de website van de SSFH wordt aandacht besteed aan sociale veiligheid. Mocht u daar het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden: neem gerust contact op met de SSFH.

Oplossing voor arborisico: 

Ongewenst gedrag.

Minimum eisen: 
  • Elke huisartsenpraktijk of huisartsenpost moet een eigen beleid formuleren rondom het omgaan met ongewenst gedrag. Daartoe kunt u gebruik maken van de informatie op de website van de SSFH,
  • Daarnaast is het heel belangrijk ook in uw RI&E aandacht te besteden aan dit onderwerp. De knelpunten komen dan vanzelf naar voren, waarna u gericht preventief beleid kunt formuleren en directen maatregelen kunt treffen.
Andere voordelen bij toepassing oplossing: 

Weerbaarheid en zelfvertrouwen zullen toenemen na het geregeld volgen van dergelijke trainingen.

Tips: 
  • Instructies over het omgaan met ongewenst gedrag kunnen ook in eigen beheer gegeven worden.
  • Er worden door externe bureaus agressie trainingen op maat voor medewerkers van huisartsenpraktijk en huisartsenpost aangeboden.
Relevante wet- en regelgeving: 
  • Arbowet artikel 3 lid 2 en artikel 8
  • CAO Huisartsenzorg artikel 7 bij- en nascholing van medewerkers.

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Bronnen/achtergrondinformatie: 

Voor meer informatie zie website van de SSFH of het Expertisecentrum veilige publieke taak.

Succes- en faalfactoren: 
  • Vanuit alle geledingen van de huisartsenpraktijk of huisartsenpost is het gewenst dat aan de training wordt deelgenomen,
  • Periodieke opvolging is nodig om te zorgen dat het geleerde ook toegepast zal gaan worden.
Randvoorwaarden: 

Inhoud van de instructie of training moet aangepast zijn aan de soorten en frequentie van agressie in de praktijk.

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Individuele bescherming vrijblijvend
Datum oplossing geplaatst: 
21 januari 2016
Trefwoorden: 
voorlichting
cursus
instuctie
training
agressietraining