Melding en registratie ongewenst gedrag

Beschrijving oplossing: 

Structureel melden van ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen is nodig om ongewenst gedrag te beperken. Met het in kaart brengen van ongewenst gedrag kan het vóórkomen en de aard van de incidenten worden geanalyseerd. Gericht op deze analyse kunnen voor elke huisartsenpost en huisartsenpraktijk een maatwerk oplossing worden gezocht.

De SSFH voert een beleid om ongewenst gedrag tegen te gaan. Dus ook het melden van de incidenten bij de SSFH als overkoepelende organisatie kan helpen om voor een praktijk of post praktische preventieve maatregelen te treffen. Tot ongewenst gedrag wordt gerekend:

 • (seksuele) intimidatie; ook stalking/belagen;
 • agressie en geweld (verbaal, fysiek en psychisch);
 • pesten;
 • discriminatie.

Zowel door een patiënt, als een bezoeker, collega of huisarts naar een medewerker of huisarts van de huisartsenpraktijk of huisartsenpost.

Belangrijk is om preventief afspraken te maken met hulpdiensten zoals de politie en de gemeente. Suggesties voor hoe je dit zou kunnen aanpakken vind je hier.

Voor de huisartsenpraktijken heeft de LHV de keuze gemaakt om de registratie op een centraal adres te doen. Voor de huisartsenposten is dit weer net even wat anders georganiseerd. Op de website van de SSFH kunt u hierover meer informatie vinden over het melden van een incident. Op deze manier wordt u in contact gebracht met opgeleide vertrouwenspersonen. 

Het is belangrijk dat incidenten, klein of groot, worden gemeld. Dit geeft de SSFH inzicht in de omvang van het probleem in de branche wat vervolgens weer input is voor het voeren van beleid met betrekking tot dit onderwerp.

De melding is in eerste instantie bedoeld voor registratie en houdt niet automatisch in dat de vertrouwenspersoon zich verder met de zaak gaat bemoeien. Alleen als u als slachtoffer de behoefte aangeeft om met de vertrouwenspersoon in contact te komen, zal er contact met u worden opgenomen.

Oplossing voor arborisico: 

Ongewenst gedrag.

Minimum eisen: 
 • Het is wettelijk verplicht om alle gevallen van ongewenst gedrag, groot of klein, (anoniem) te registreren.
 • Inventariseer risico’s die verband houden met ongewenst gedrag en tref maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
Tips: 
 • Neem het linkadres en/of het telefoonnummer waar de melding doorgegeven moet worden op of programmeer het nummer in de lijst met belangrijke telefoonnummers.
 • Geef bij melding van een incident van ongewenste omgangsvormen de volgende informatie (zo mogelijk) door:
  1. Aard incident,
  2. Plaats,
  3. Datum,
  4. Slachtoffer,
  5. Dader,
  6. Omstandigheden,
  7. Gevolgen zoals eventuele schade,
  8. Eventuele verleende nazorg. 
Relevante wet- en regelgeving: 
 • Arbowet artikel 3 lid 2
 • Arbobesluit artikel 2.15

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Bronnen/achtergrondinformatie: 

Voor meer informatie, zie Personeelshandboek huisartsenpraktijk.

Succes- en faalfactoren: 

Een meldings- en registratiesysteem kan alleen maar goed werken als het goed wordt gebruikt. Dus alle incidenten met ongewenst gedrag, groot of klein, moeten worden gemeld en geregistreerd.

Randvoorwaarden: 
 • Medewerkers van de huisartsenpraktijken en huisartsenposten moeten bekend zijn met de mogelijkheid tot melding. Bijvoorbeeld door daar in een werkoverleg of aparte training over ongewenst gedrag aandacht aan te besteden.
 • Het melden en registreren moet gemakkelijk toegankelijk en laagdrempelig zijn met een eenvoudig formulier of een digitale registratie via een website of een app op de telefoon.
 • Zorg voor een goede opvolging van de meldingen en registraties door terugkoppeling aan de melding ten aanzien van de voortgang van een actie.
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming verplicht
Datum oplossing geplaatst: 
20 januari 2016
Trefwoorden: 
melding
registratie
analyse
vertrouwenpersoon
ongewenste omgangsvormen
agressie en geweld
pesten
discriminatie
seksuele intimidatie
intimidatie