Welkom op site van de arbocatalogus van de
Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

 
De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) is een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisaties Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen en de werknemersorganisaties Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO).
 
De arbocatalogus is een op maat gemaakt oplossingenboek voor arbo-risico’s die in huisartsenpraktijken en op huisartsenposten voor kunnen komen. In deze arbocatalogus staan arbo-oplossingen voor kantoorwerk, omgevingsfactoren, gevaarlijke stoffen, infectiegevaar en ongewenst gedrag in huisartsenpraktijken en op huisartsenposten. De catalogus is een dynamisch product en zal uitgebreid worden met andere onderwerpen. De arbocatalogus is tot stand gekomen in samenwerking met de branche en de vakbonden zoals hierboven genoemd.

Voor wie is de arbocatalogus bedoeld?

De arbocatalogus is speciaal bedoeld voor huisartsen en huisartsenposten, als werkgever en hun medewerkers. De arbocatalogus is in principe zo geschreven dat u geen deskundige hoeft te zijn om hem te gebruiken. Sommige onderwerpen vragen wel meer deskundigheid. In dat geval kunt u deskundige ondersteuning aanvragen, bijvoorbeeld bij de arbodienst. Voor vragen kunt u ook bij de SSFH terecht.

Wat is een arbocatalogus?

Een arbocatalogus is een lijst van oplossingen die werkgevers- en werknemersorganisaties afspreken ter voorkoming of reductie van de belangrijkste arbeidsomstandighedenrisico’s die bij de praktijken in de branche aan de orde zijn.

Meer lezen:

http://www.dearbocatalogus.nl/
http://www.arboportaal.nl

Wat is het doel van de arbocatalogus?

Het is de bedoeling dat de arbocatalogus oplossingen gaat geven voor alle belangrijke risico’s in onze branche. We zijn begonnen met de belangrijkste risico’s, kantoorwerk, ongewenst gedrag en werkdruk, omgevingsfactoren, gevaarlijke stoffen en biologische agentia. De catalogus is een levend document welke regelmatig aangevuld zal worden met nieuwe onderwerpen.

Wat verandert er met deze arbocatalogus in mijn praktijk of huisartsenpost?

Voor het arbobeleid verandert er niet zo veel. Als werkgever blijft u verantwoordelijk voor het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, die minimaal voldoen aan de eisen uit de Arbo-wet. Uw medewerkers zijn verantwoordelijk voor het veilig werken volgens instructies. Als werkgever moet u zorgen voor een actuele Risico-inventarisatie en -evaluatie en een werkbaar plan van aanpak, zoals ook nu al vereist is. Zie toelichting verderop in deze arbocatalogus.
In deze arbocatalogus kunt u voorbeelden vinden van oplossingen/maatregelen die ingevoerd of genomen kunnen worden om risico's te verkleinen. U en uw medewerkers kunnen de catalogus gebruiken om daarin ideeën op te doen om eventuele arbo-risico’s weg te nemen of te verkleinen.

Wat kunnen en moeten mijn medewerkers met de arbocatalogus?

Uw medewerkers kunnen in de arbocatalogus nagaan welke veiligheids- en gezondheidsmaatregelen binnen de praktijk of post mogelijk zijn. Als hiervan afgeweken wordt, kunnen zij u als werkgever hierop aanspreken en zo nodig naar de arbodienst of de arbeidsinspectie gaan. Aan de andere kant zijn uw medewerkers natuurlijk ook verplicht om zelf de richtlijnen van de arbocatalogus te volgen. “Ik wist het niet!” geldt niet meer.

Wat kunt u zoal vinden in de catalogus?

In de arbocatalogus vindt u informatie over arborisico's in de huistartsenpraktijk en de huisartsenposten. Per onderwerp worden er suggesties voor maatregelen / oplossingen gegeven om deze risico's te voorkomen of te beperken. Door te navigeren in het linkermenu kunt u informatie vinden.

Welke oplossing moet ik kiezen?

Vaak zijn er meerdere mogelijkheden om een risico op te lossen. Uiteraard kiest u een oplossing die het beste aansluit bij de mogelijkheden in uw eigen praktijk/huisartsenpost. Volgens de Arbo-wet bent u verplicht om de arbeidshygiënische strategie te volgen. Dit houdt in dat u kiest voor oplossingen in de volgende volgorde:

  1. Bronmaatregelen: 

Probeer eerst gevaren te voorkomen of de oorzaak van het probleem weg te nemen.

  1. Collectieve maatregelen:

Als bronmaatregelen niet mogelijk zijn, neem dan collectieve maatregelen om risico’s te verminderen, bijvoorbeeld het werken aan een ergonomisch goed ingerichte balie.

  1. Individuele maatregelen:

Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, kies dan individuele maatregelen. Bijvoorbeeld het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie).

  1. Als laatste mogelijkheid kan de werkgever gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken.

In veel situaties is een combinatie van maatregelen nodig.

Is het verplicht om te doen wat er in de arbocatalogus staat?

De SSFH heeft met de oplossingen in deze catalogus voor het eerst een standaard neergelegd waaraan de huisartsenpraktijken en –posten minimaal moet voldoen. Met deze standaard wordt aangesloten bij eisen uit de Arbowetgeving en de actuele stand der techniek. De afspraken zoals in deze arbocatalogus staan beschreven zijn niet vrijblijvend.

In de arbocatalogus staan oplossingen die volgens artsen en medewerkers in de branche haalbaar en effectief zijn. U mag van deze oplossingen afwijken. Daarbij moet altijd worden gezorgd voor een niveau van veiligheid en gezondheid dat minstens even hoog is als wanneer u wel de arbocatalogus gevolgd zou hebben. Inspectie SZW zal hierop toezien.

In sommige situaties is het nog niet haalbaar om de beste oplossingen door te voeren. Dit houdt niet in dat u niets hoeft te doen. U kunt dan eerst volstaan met oplossingen die redelijkerwijs haalbaar zijn, bijvoorbeeld met beheersmaatregelen. Wel wordt van u verwacht dat u er naar streeft de werksituatie te verbeteren, bij voorkeur met duidelijkheid over de termijnen.

De lijst met oplossingen is niet uitputtend. Wanneer u in uw praktijk of post een effectieve maatregel heeft doorgevoerd, zouden wij het op prijs stellen wanneer u die zou willen delen via deze arbocatalogus. U kunt hiervoor contact opnemen met de SSFH.

Waar kun je nog meer informatie vinden?

Arboinformatiebladen
Arboinformatiebladen worden uitgegeven door Sdu–uitgevers en gaan diepgaand in op een groot aantal specifieke arbo-onderwerpen. De Arbo-Informatiebladen geven per onderwerp een invulling aan de arbowet- en regelgeving. Zij bevatten informatie over hoe werkgevers en werknemers kunnen omgaan met de wettelijke regels. De bladen zijn bedoelt voor arbo-specialisten zoals veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbocoördinatoren, arbo-adviseurs, VGWM-commissies, OR-leden, personeelfunctionarissen en anderen die zich bezig houden met arbeidsomstandigheden. De bladen kunnen gekocht worden via de online shop van de Sdu.

De volgende bladen geven informatie over onderwerpen in deze Arbocatalogus:

AI-blad

Onderwerpen uit deze Arbocatalogus

AI-blad nr. 10 Bedrijfshulpverlening en –noodorganisatie

Noodvoorzieningen – losse voorzieningen Bedrijfshulpverlening

AI-blad nr. 26 Veiligheidsinformatiebladen en werkpleketikettering

Omgang met gevaarlijke stoffen

AI-blad nr. 31 Gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen

Omgang met gevaarlijke stoffen

AI-blad nr. 42 Werkdruk en stress

Beheersing werkdruk

AI-blad nr. 44 De preventiemedewerker

Preventiemedewerker

AI-blad nr. 47 Organisatie van de eerstehulpverlening op de werkvloer

Bedrijfshulpverlening 

 

Overige informatie

Het vakblad Arborendement is een informatief magazine met actuele informatie over allerhande arbothema's. Voor meer informatie: klik hier.